З А П О В Е Д №3021/ 06. 12. 2012 год.

6/12/2012
З А П О В Е Д
    №3021/ 06. 12. 2012 год.    
 
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
     - Заявление с вх.рег.№ УТ-8350/ 29.11.2012 год. за разрешаване за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/  за ПИ с № 102016 в землището на с.Белица, Община Тутракан, местността”Антимовския блок” с начин на трайно ползване: ”Стопанки двор” по искане на собственика на имота - ”АМОН”ЕООД, съгласно нотариален акт №6, т. ХV, д. № 2924 / 2006 год.,
                 -  приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па Подробен устройствен план / ПУП/  – създаване на План за регулация /ПР/      
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от създаване на плана
                  -  и писменото становище/предложение от Главния архитект на община Тутракан
         
 
РАЗРЕШАВАМ:
на основание чл.124 а, ал.2, т.1
 
Да възложат  изработване на:  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застроя-ване /ПЗ/ в обхват на един имот с ПИ с № 102016 в землището на с.Белица, Община Тутра-кан, местността”Антимовския блок” с начин на трайно ползване: ”Стопанки двор”, като за имота се отреди устройствена зона ”Предимно производствена”
Да се представи проект за ПУП - План за застрояване /ПЗ/ в съответствие с изисква-нията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, в съответствие с мащаба на действащите планове.
           Да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, aи/или zem  и dwgформат.
 
 
Заповед №               /            . 12. 2012 год.
 
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
           На осн. чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
          
 
 
 
 
 
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____П/П____
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /