З А П О В Е Д № 3022/06. 12. 2012 год.

6/12/2012
З А П О В Е Д
    № 3022/06. 12. 2012 год.    
 
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
        -  Заявление с вх.рег. № УТ- 8155/ 27.11.2012 г. от Ивайло Петров Димитров за създа-ване на Подробен устройствен план /ПУП/- изменение на План за регулация /ПР/,  собстве-ник на поземлен имот № 501. 3772, кв. 75 по плана на гр.Тутракан, съгласно нот.акт №93, т.ІХ, дело №1670/ 10.08.2012 год.;
         -  приложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па Подробен устройствен план / ПУП/  – създаване на План за регулация /ПР/      
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от създаване на плана
-         и писменото становище на Главния архитект на община Тутракан, да се допусне изменение на ПУП - ПР на осн.чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ
         
 
РАЗРЕШАВАМ:
на основание чл.135, ал.4, т.1
           Създаване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация  /ПР/ за поземлен имот № 501. 3772 от Кадастрална карта /Кк/ на гр.Тутракан , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София , УПИ ХLв кв. 133от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
             Да представи проект за ПУП – ИПР, с който от съществуващият УПИ XLда се обо-собят два нови, самостоятелни урегулирани поземлени имота.  Регулационни линии да бъдат  поставени  в съответствие със съществуващите граници(странични и към дъното на имота) на поземленият имот  и се запази  уличната регулация. 
            Устройствената зона не се променя.  
             ПУП - ПРЗ да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
            Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
 
Заповед №               /            . 12. 2012 год.
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.
           На осн. чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
         
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____П/П______
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /