Допуснати кандидати-ХД

7/12/2012

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”, ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
         Конкурсната комисия, назначена за провеждане на конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” със Заповед № 2800 / 23.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан, реши:
 
Допуска до конкурс:
 
1.     Светлана Николова Николова;
2.     Стефка Петрова Станкова
 
 
         Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.01.2013 г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Тутракан, , ет. 1 , Заседателна зала.
 
         При успешно преминаване на теста от страна на кандидатите, интервюто се насрочва за 04.01.2013 г. от 13,00 часа.
 
 
 
 
                  Председател на конкурсната комисия:
                                                                   /Петя Князова-Василева /