Допуснати кандидати-юрисконсулт

7/12/2012
 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ”, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”, ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
         Конкурсната комисия, назначена за провеждане на конкурс за длъжността „Юрисконсулт”, Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, Община Тутракан със Заповед № 2778 / 23.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан, реши:
 
Допуска до конкурс:
 
1.     Цветелина Емилова Георгиева;
2.     Мартин Стефанов Грънчаров
 
 
         Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 03.01.2013 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Тутракан, , ет. 1 , Заседателна зала.
 
         При успешно преминаване на теста от страна на кандидатите, интервюто се насрочва за 03.01.2013 г. от 14.00 часа.
 
 
 
 
                  Председател на конкурсната комисия:
                                                                   /Милен Маринов/