Допуснати кандидати ИООУ

7/12/2012
 
 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩИНСКИ УСЛУГИ”, ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
         Конкурсната комисия, назначена за провеждане на конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Информационно обслужване и общински услуги” със Заповед № 2779 / 23.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан, реши:
 
Допуска до конкурс:
 
1.     Анелия Михайлова Дочева;
 
 
         Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 03.01.2013 г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Тутракан, , ет. 1 , Заседателна зала.
 
         При успешно преминаване на теста от страна на кандидата, интервюто се насрочва за 03.01.2013г. от 15,30 часа.
 
 
 
 
                  Председател на конкурсната комисия:
                                                                   /Даниела Гвоздейкова-Кирякова/