Директор на Дирекция ХД

20/11/2012
На основание чл. 10”а”, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2704 / 15.11.2012 г. на Кмета на Община Тутракан
 
Обявява конкурс за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”, ОБЩИНА ТУТРАКАН
Изисквания за заемане на длъжността:
І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимални изисквания:
  • образование висше;
  • образователно-квалификационна степен „Магистър”;
  • професионален опит – 4 години;
или
  • минимален ранг: ІІІ младши
 
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
  • добри компютърни умения: работа с продуктите на MS Office – Wordи  Excel; работа с Интернет;
  • предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) – „Педагогика”, „Социални дейности” или сходни с тях
 
ІІ. Кратко описание на длъжността:
         Длъжността Директор на Дирекция „Хуманитарни дейноси” е пряко подчинена на Секретаря на общината. Директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” подпомага реализацията на местната политика в областта на образованието, културата, социалните услуги и младежките дейности в община Тутракан чрез:
·        координиране и контрол на дейността на училищата и детските градини с цел осигуряване на условия в учебните заведения за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, постигане на държавните образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми съгласно действащите нормативни изисквания;
·        осъществяване на действия по подпомагане и контрол дейността на народните читалища и местната културната политика с цел създаване, съхраняване, разпространение и опазване на културните ценности в община Тутракан;
·        проучване потребностите на населението в общината и предоставянето на адекватни социални услуги за удовлетворяването им;
·        планиране, координиране и контрол на дейности, насочени към развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и туризма; 
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
   Съгласно чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
ІV. Размер на основна заплата за длъжността от 420,00 лв. до 1550,00 лв. съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
   Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1.      Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /по образец/;
2.      Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
3.      Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
4.      Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
VІ. Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 17,00 часа на 30.11.2012 г. в сградата на Община Тутракан, стая 20, от 08,00 до 12.00 ч. и от 13,00ч. до 17.00ч. всеки работен ден, телефон за контакт: 0866/60621.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обяви на първия етаж в сградата на Общинска администрация Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 и на интернет страницата на Общината.