Мотиви за изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН Приета с Решение № 601 от 06.03.2003г.

12/11/2012
 
 
Мотиви за изменение  на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003г.  
 
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.orgили в деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. „Трансмариска”  №31
 
 
Мотиви
С решение №601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Тази наредба определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
Чрез предоставяне на услуги общината реализира своята социална политика.
В ДВ. бр. 37 от 15 май 2012г. е приета Наредба РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистрите на населението в сила от 16.08.2012г., като предлагам да се приеме проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан.
 
 
 Предложение за Проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата заОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
§1. Член 35 се променя по следния начин:
         „Чл.35. За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следние такси:
1.     Удостоверение за наследници – 5.00 лева;
2.     Удостоверение за семейно положение – 3.00 лева;
3.     Удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца – 3.00 лева;
4.     Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3.00 лева;
5.     Удостоверение за родените от майката деца – 3.00 лева;
6.     Удостоверение за правно ограничение – 5.00 лева;
7. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3.00 лева;
8.     Удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5.00 лева;
9.     Удостоверение за слючване на брак от български гражданин в чужбина – 10.00 лева;
10.Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 10.00 лева;
11. Удостоверение за постоянен адрес – 3.00 лева;
12. Удостоверение за настоящ адрес – 3.00 лева;
13. Удостоверение за промени на постоянен адрес – 3.00 лева;
14. Удостоверение за промени на настоящ адрес – 3.00 лева;
15. Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 5.00 лева;
16. Издаване на дубликат на удостоверение за раждане – 5.00 лева;
17. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак – 5.00 лева;
18. Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лева;
19. Препис – извлечение от акт за раждане или акт за граждански брак – 4.00 лева;
20. За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 10.00 лева;
21. Издаване на копие от актове за гражданско състояние – 2.00 лева;
22. Пресъставяне на документи от чужбина / за раждане, граждански брак и смърт / - 10.00 лева;
23. Приемане и комплектоване на молби за установяване на българско гражданство, които се изпращат до Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство”:
-         копие от акт за раждане – 5.00 лева;
-         копие от семейните регистри – 5.00 лева;
-         удостоверение за начина на напускане на България – 5.00 лева;
24. Лица с намалена работоспособност с 90 и над 90 процента с чужда помощ и деца с издадено удостоверение от РЕЛКК се освобождават от такса за административни услуги, издавани от „ГРАО”. Намалената работоспособност се удостоверява с документ от ТЕЛК и РЕЛКК.
25. Издаване на удостоверение за  настойничество и попечителство - безплатно
26. За документи за сключване на брак:
Заявление – 1.00 лев.
Декларация – 1.00 лев.
27. Преписи от документи – 1 лев на страница;
28. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лева;