УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ-ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

18/10/2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   ЗА   У Ч А С Т И Е В  ПРОЦЕДУРАЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МБАЛ-ТУТРАКАН С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОЛЕКУВАНЕЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ”