Заповед № 2233 / 19 . 09. 2012 год.

20/9/2012
З А П О В Е Д
 
2233/19. 09. 2012 год.
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
        -  Заявление с вх.рег. № УТ- 6174/ 10.09.2012 г. от Иван Лазаров Лазаров , живущ в с. Цар Самуил, ул.”Христо Ботев” №7 за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменениена План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в парцел/УПИ-урегулиран поземлен имот/ І - 186, кв. 2 по  действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год.
        -  писменото становище на Главния архитект на община Тутракан да бъде допуснато изработване на ПУП-ПРЗ  на осн. чл.134, ал.3 от ЗУТ
        -  иприложените към него документи   
·        Скица- предложение в М 1:1000 за изработване на ПУП – изменение на ПРЗ/ План за регулация и  застрояване/   
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана
 на основание чл. 134, ал. 3,  ал.7 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
               На Иван Лазаров Лазаров да изработи  Подробен устройствен план /ПУП/ -  създаване  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/  в парцел/УПИ-урегулиран поземлен имот/ І - 186, кв. 2 по  действащия ЗРП на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990 год.
 
           Да представи проект за ПУП – ИПРЗ, като се премахне обслужващата улица от запад на УПИ-І-86, като новите регулационни граници са поставят по съществуващите имотни граници.
           Да се предвиди  застройка за създаване на градоустройствена основа за изграж-дане  на база на селскостопански производител  и гараж за селскостопанска техника с малка височина и плътност и се определят линиите на застрояването.
          Да се промени предназначението на имота от отреден за „Жилищни нужди - Жм”  се определи  за”Предимно производствена зона -Пп” . 
         Проектът да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
 
 
                      Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
                      Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
         
 
         Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд -  гр. Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____________
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /