Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА с предмет: „Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване чрез доставка на медицинско оборудване "

12/9/2012
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
 
за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка за ДОСТАВКА с предмет:
 
Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуванечрез доставка на медицинско оборудване "