Одит на Проект"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."

17/8/2012