З А П О В Е Д №1858/30.07.2012г.

13/8/2012
ОБЩИНА     ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1858/30.07.2012г.
Гр. Тутракан
 
            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.17, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №160 по Протокол №11 от 28.06.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващо помещение с площ от 15,00 кв.м., в източната част от входа на партерния етаж на административна сграда, находяща се в гр. Тутракан, ул. Трансмариска №31 с идентификатор №73496.500.99.1, разположена в имот №73496.500.99 по КК на  гр. Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, за административни услуги, срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 40,50лв. / Четиридесет лв. и петдесет ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: – спечелилият търга кандидат след подписване на договора за наем да извърши ремонт на помещението и отвори самостоятелен вход към улица с идентификатор №73496.500.635 за своя сметка;
3. Търгът да се проведе на 24.08.2012год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 03.08.2012г. до 16,00ч. на 23.08.2012г.   
5. Размер на стъпка при наддаване : 4,05лв. (четири лева и пет ст.)
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
7. Други тръжни условия :
            7.1. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 03.08.2012г. до 16.00ч. на 23.08.2012г.;
            7.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
             7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
             - оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
             -   удостоверение за липса на задължения към Общината;
             - Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит;
            - не съдържат, които и да е от документите посочени в заповедта;
            - имат задължения към община Тутракан;
            8.Краен срок за подаване на тръжните документи  - до 16.00ч на деня предхождащ датата на търг в информационния център на община Тутракан,  в запечатан непрозрачен плик с описание предмета на търга и данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждане на търга;
-         Скица/ схема на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 31.08.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 27.08.2012г. до 16.00ч. на 30.08.2012г. Депозитът за участие в повторения търг се заплаща в срок от 27.08.2012г. до 16.00ч. на 30.08.2012г. Тръжните документи се подават в информационния център на Община Тутракан в срок до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в запечатан, непрозрачен плик.
 
                                                                                                
                                                                            Милен Маринов    п/п
                                                                                               И.д. Кмет на Община Тутракан
                                                                                               Съгласно Заповед №1831/25.07.201г.