ЗАПОВЕД №1987/ 14. 08. 2012 год.

16/8/2012
З А П О В Е Д
1987/ 14. 08. 2012 год.
 
          Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах
             - Заявление с вх.рег. № УТ- 5279/ 30. 07. 2012 год. от „ БУЛГЕРИЪН ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД  гр. София, жк”Люлин”№ 309, вх. 5 представлявано от Любомир Николаев Мизов с пълномощно №2328/ 25.03.2008 г., заверено от нотариус№259 на НК-В.Балева за изработване на ПУП-ПРЗ за парцели /УПИ/ ІV-108, V-108 и VІ-108 в кв.11 по плана на с.Сяново, одобрен със заповед № 5289/ 31. 10.1956г. и приложените към него документи:
- Нот.акт с вх.рег.№768, акт № 119, т.ІІ д.№ 238/ 26.03.2008 год. на Служба по вписванията гр.Тутракан
- Скица- предложение в М 1:1000 за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/
          - Задание, съставено от възложителя, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана
           - писменото становище на Главния архитект на Община гр.Тутракан за допускане на ПУП наоснование чл.124, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6  от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
На „БУЛГЕРИЪН ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН”ЕООД  гр.София, представлявано от Любомир Николаев Мизов  - Да представи проект за Подробен устройствен план / ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване  /ПРЗ/ за УПИ ІV - 108, V -108  и VІ - 108 в кв.11 по плана на с.Сяново, одобрен със Заповед № 5289/ 31. 10.1956г.
Проектът да предвиди обединяване на трите урегулирани поземлени имоти в един.
Вътрешно регулационните граници да бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници, като се запазва уличната регулация.
             Устройствената зона от Жм (жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина) да се промени в „Предимно производствена /Пп/”.
Проектът да е  съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
          
 
 
 
Заповед №1987 /14. 0 8. 2012 год.
 
 
            Да бъде изработен в цифров и графичен вид.
            Да се представи предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи от собствениците на засегнатите от изменение на регулацията имоти.
Да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема прозрачна основа, цветно копие върху непрозрачна основа и на магнитен носител – cad, aи/или zem  и dwgформат.
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
 
              Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд -  гр. Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
             
 
 
 
 
          
 
 
                                                                   КМЕТ   НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____________
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов