З А П О В Е Д №1804/23.07.2012г.

27/7/2012
 
 
ОБЩИНА   ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1804/23.07.2012г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.3 по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 140  по Протокол №10 от 22.05.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан .
 
І.  Н А Р Е Ж Д А М :
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот -  частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. Велико Търново №7, кв.47, по ЗРП от 2006г., с идентификатор №73496.501.1440 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр.София, представляващ  застроен неурегулиран поземлен имот в урбанизирана територия с площ от 2199,00 /две хиляди сто деветдесет и девет/ кв.м. в т.ч. 5бр. нежилищни сгради, както следва: едноетажна масивна промишлена сграда със застроена площ от 152,00 кв.м. с идентификатор №73496.501.1440.1, строена преди 1940г.; едноетажна масивна сграда /хангар, депо/ със застроена площ от 35,00 кв.м с идентификатор №73496.501.1440.2; едноетажна масивна сграда /хангар, депо/ със застроена площ от 35,00 кв.м с идентификатор №73496.501.1440.3; едноетажна масивна сграда /хангар, депо/ със застроена площ от 35,00 кв.м с идентификатор №73496.501.1440.4; едноетажна масивна сграда /хангар, депо/ със застроена площ от 32,00 кв.м с идентификатор №73496.501.1440.5, построени 1970г., в имот отреден за друг обществен обект, комплекс,  при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена – 60 000,00 лв.  / шестдесет хиляди лева / без ДДС.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 20.08.2012год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 27.07.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
5. Размер на стъпката при наддаване : 6000,00лв. (шест хиляди лв.)
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 27.07.2012г. до 16.00ч. на 17.08.2012г.;
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            -  Удостоверение за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - удостоверение за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            8. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16,00ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 30.08.2012г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 21.08.2012г. до 16.00ч. на 29.08.2012г. Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 21.08.2012г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжните документи – 16,00ч. на на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
           
                                                                                             
 
                                                                                  д-р димитър стефанов   п/п
                                                                                   Кмет на Община Тутракан