З А П О В Е Д № 1784/20.07.2012г.

27/7/2012

    ОБЩИНА    ТУТРАКАН

              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
           
                                                                                             
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  1784/20.07.2012г.
 
На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал. 3, чл.55, ал.1, т.1 във връзка с чл.67, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НРПУРОИ/, в изпълнение на Решение №142 по Протокол №10/ 22.05.2012г.  на Общински съвет- Тутракан
 
І.  З А П О В Я Д В А М :
         1. Да се проведе публично оповестен присъствен  конкурс  за отдаване под наемза срок от 5 / пет/ календарни години  на части от имот – публична общинска собственост, представляващ ученически стол със застроена площ от 114,00 кв.м., находящ се СОУ „Христо Ботев” гр. Тутракан, ул. Ана Вентура №64, в част от сградата за образование с идентификатор № 73496.501.3750.1 по КК на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г.  на ИД на АГКК гр. София, разположена в имот с идентификатор №73496.501.3750 .
            2. Обект на конкурса:  обособени части от имот – публична общинска собственост, съставляващи части от ученически стол с обща площ от 114,00 кв.м., както следва:
            - кухня – 34,80 кв.м.
            - вход  кухня – 5,60 кв.м.
            - склад – 30,20 кв.м.
            - барче – 8,40 кв.м.
            - умивалник – 35,00кв.м.
            3. Отдаването под наем на имота е при следните задължителни  условия:
            3.1.Помещението да се използва за ученически стол с предназначение за ученическо столово хранене, като не се допуска производството на друга продукция, както и използването му извънучебно време за други дейности;
            3.2. Предлаганият асортимент в ученическия стол, да е съобразен с Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, издадена от МЗ в сила от 15.09.2007г.;
            3.3. Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията на Закона за храните;
            3.4. Доставяните продукти необходими за приготвянето на храните или готовите закуски да бъдат съпроводени със сертификат за качество, издаден от съответните надлежни органи;
            3.5. Да извършва дейност съобразно всички нормативни изисквания.
            4. Конкурсът да се проведе при следните условия:
            4.1. Начална месечна наемна цена- 300,00 лв.без да се начислява ДДС.
            4.2. Начин и срок на плащане:спечелилия конкурса в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 72, ал.6 от НРПУРОИ, заплаща достигната месечна наемна цена по банкова сметка на СОУ „Христо Ботев” IBAN: BG31СЕСB97903141759300,BIC: CECBBGSF,  при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Общината.
            4.3.Конкурсната документация се предоставя от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 27.07.2012г. до 16.00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса.
            4.4.Размер на депозита за участие в конкурса: 50,00лв.,който се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500,BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан, в срок от 27.07.2012г. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на конкурса.
            4.5.Време и начин на огледа:закупилите конкурсни книжа могат да извършват оглед на помещението след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, тел. 0866/ 60 628, чрез директора на СОУ „Христо Ботев” гр. Тутракан.
4.6.Конкурсът да се проведена 17.08.2012г. от 9,00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан
4.7. Критерий за оценяване на конкурсните предложения: най – висока наемна цена
         5. Изисквания към кандидатите:
            5.1. Право на участиев конкурса имат:всяко ЕТ или юридическо лице,регистрирани като търговци по Търговския закон ;
            5.2.Документи за участие:
            - заявление за участие /по образец/;
            - документ за закупени конкурсни документи;
            - документ за внесен депозит;
            - заверено копие от удостоверение от НАП, за липса на задължения към държавата, установени с ревизионен акт;
            - удостоверение за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, при участие на пълномощник;
            - удостоверение за актуално състояние /оригинално или заверено копие/ или ЕИК;
            - удостоверение, че кандидата не е обявен и не се намира в производство по несъстоятелност /оригинал или заверено копие/ или ЕИК;
            - удостоверение, че кандидата не е обявен в ликвидация /оригинал или заверено копие/ или ЕИК.
             5.3До участие в конкурса:Ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили конкурсни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в конкурс, с приложени документи, описани в същото;
            5.4 Няма да бъдат допуснати кандидати, които не са представили изискуеми документи и/или при наличие на следните обстоятелства: 
·                    обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност;
·                    е в производство по ликвидация;
·                    има парични задължения към държавата, установени с ревизионен акт;
·                    има парични задължения към община Тутракан;
·                    конкурсната документация е представена след срока, определен по заповедта;
·                    конкурсната документа не е подадена в запечатан непрозрачен и /или върху плика не е отбелязано името на участника и наименованието на предмета на конкурса;
·                     конкурсната документация е закупена след срока, описан в заповедта;
·                    депозитът е внесен след сроковете, посочен в заповедта
           
            6.Срок и начин за подаване на офертни предложения:
            6.1.Краен срок за подаване на офертни предложения  – до 16,00 часа на деня, предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
            6.2. Условия за подаване на офертните предложения: Подаването на предложенията за участие в публично оповестения конкурс се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите в т.5.2 и се запечатва, във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата, не по ниска от обявената в т.4.1 и се запечатва. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата и описание на предмета на конкурса.
           
7. При отказ на обявения за спечелил конкурса участник от сключване на договор за наем с община Тутракан, внесения от него депозит остава в полза на общината и се предлага на втория участник в конкурса да сключи договор за наем на предлаганата от него цена, в случай, че и втория класиран участник откаже сключване на договор и неговия депозит се задължа в полза на общината и се обявява нов конкурс.
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
          1.Конкурсна документация, както следва :
-         Заповед за провеждане на конкурса ;
-         Скица на имота;
-         Схема на помещенията;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.72, ал.6 от НРПУРОИ  ;
-         Проекто- договор ;
-         Образец на заявление за участие в конкурс.
2.Условия за оглед на помещението– съгласно раздел І, т.4.5
            3.Краен срок за приемане на офертни предложения  – 16,00 часа на деня предхождащ датата на конкурса в информационния център на Община Тутракан, при гл. специалист „Деловодител”;
            4.Дата за провеждане на повторен конкурс- При неявяване на кандидати, повторен конкурс да се проведе на 27.08.2012г., при същите условия и на същото място и час. Конкурсната документация се предоставя от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” на Община Тутракан срещу 12,00 /дванадесет/  лева с ДДС, платими по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN-BG10СЕСB97908447458500,BIC: CECBBGSF,  код: 448090, в „ЦКБ” АД,  клон Русе в срок  от 20.08.2012г.до 16.00 часа на 24.08.2012г. Депозитът за участие в повторен конкурс се внася по банкова сметка на Община Тутракан BG94СЕСB97903347458500,BIC: CECBBGSF, при банка „ЦКБ” АД, клон Русе в информационния център на Община Тутракан, в срок 20.08.2012г. до 16.00 часа на деня предхождащ датата на повторния конкурс.
           
 
 
д-р Димитър Стефанов П/П
Кмет на Община Тутракан