З А П О В Е Д № 1695 / 06. 07. 2012 год

9/7/2012
 
 
З А П О В Е Д
 1695/06. 07. 2012 год.    
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
        -  Заявление с вх.рег. № УТ- 4620/ 03.07.2012 г. от Билгин Мехмед Руфа, живущ в гр. Тутракан, ул.”Рила” №12  за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/- създаване  на План за регулация /ПР/ в поземлен имот № 501. 3735, кв. 98 по плана на гр.Тутракан;
          -  писменото становище на Главния архитект на община Тутракан , скица - предложение в М 1:1000 за създаване па ПУП – План за регулация /ПР/.
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
            На Билгин Мехмед Руфа , собственик на поземления имот, съгласно нот.акт №167,т.І, д.155/ 23.02.2009 год. да изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване  на План за регулация /ПР/за поземлен имот с идентифика-тор 73496.501.3735 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София,  в кв. 98 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
             Да представи проект за ПУП – ПР( вътрешните регулационни линии на имота , бъдат  поставени  в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 501. 3735)  съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и нор-ми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
           
            Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
          
         Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд -  гр.Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
             
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____________
                                                                                                           / д-р Д. Стефанов /
 
Изготвил:____________  /гл.спец.”ГК”:Т.Димитрова/                    
ДС/ ТД