З А П О В Е Д № 1526 / 14. 06. 2012 год

14/6/2012
З А П О В Е Д
 1526 / 14.  06. 2012 год.    
         
     Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах  Заявление с вх.рег № УТ- 3011/ 07. 05. 2012 г. от  Борислава Димитрова Драгиева , ЕГН 7510031099 и Цветан  Димитров Тодоров, ЕГН  8007021144  живущи в от гр.Силистра, за изработване  изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ -  План за регулация и застрояване /ПРЗ/,  писменото становище на Главния архитект на община Тутракан иприложените към него документи:
    - Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па ПУП – изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/.    
     -  техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана  на
основание чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
и
     - Заявление  с вх. рег. № УТ – 702 / 07. 06. 2012 год. от дирекция”Общинска собственост и стопански дейности” към Община гр.Тутракан
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
            Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регула-ция  за УПИ ІІІ и УПИ  ІV в кв. 47от Застроителен и регулационен план /ЗРП/ одобрен със Заповед № 270/ 12.04. 1976 год. на ОНС – Силистра, поземлен имоти № 500. 2765  от Када-стрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София 
и  План за застрояване / ПЗ /за новоотреденият УПИ  за ПИ № 501. 2475.
             Да представи проект за изменение на  ПУП – ПРЗ. Като поземлен имот  с  иден-тификатор 73496. 500. 2766 се раздели на две съгласно дяловете на съсобствениците - Борислава Димитрова Драгиева и Цветан  Димитров Тодоров = 640 кв. м. и Община гр.Тут-ракан =  554 кв.м.
           Собствеността на  Борислава Димитрова Драгиева и Цветан  Димитров Тодоров от 640 кв.м. да остане в северната част на имота, а южната част от 557 кв.м. да остане на общината.          
          Да се определят нови граници на УПИ съвпадащи с имотните граници на ново опреде-лените дялове. Дялът на Община Тутракан да се придаде към парцел/УПИ/ ІІ „За озеленя-ване”.
             Устройствената зонаe„Жилищнас преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като(Жм)”, като не се променя.
              Планът да е съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
 
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
 
 
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
 
           Заповедта може да се обжалва чрез Община гр. Тутракан пред Тутракански Районен съд съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на съобщението на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.130 и чл.131 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              КМЕТ  НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____П/П____
                                                                                                          / д-р Д. Стефанов/