З А П О В Е Д № 1463/ 07. 06 . 2012 год.

8/6/2012
З А П О В Е Д
 1463/ 07. 06 . 2012 год.    
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
·        Заявление с вх.рег. № УТ- 3939/ 05.06.2012 г. от  Емил Пенев Пеев, живущ в гр. Тутракан, ул.”Тинтяваа” № 10 собственик на   за изработване на  Подробен  устройствен план /ПУП/- създаване  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в поземлен имот № 501. 2398, кв. 104 по плана на гр.Тутракан
·        писменото становище на Главния архитект на община Тутракан
·        иприложените към него документи -
          - Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па ПУП – създаване на План за регулация и  застрояване    
              - Задание, съставено от възложителя, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана
на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
            Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/  към КПИИ за поземлен имот № 501. 2398 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София в кв. 104 от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
            Собственика дапредстави проект за ПУП– ПРЗ,за поземленият имот де се отреди урегулиран поземлен имот /УПИ/, като вътрешните регулационни линии  се поставят в съответствие със съществуващите му граници .  Запазва се уличната регулация. Запазват се съществуващите сгради в имота и се предвижда изграждане на нова едноетажна обслужваща сграда – работилница за металообработване с размери 4,00/ 9,00м и Н= до 5, 00 м., на калкан със съществуващото ателие за битови услуги.    Устройствената зонаe„Жилищнас преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като(Жм)” и  не се променя, да се спазят необходимите отстояния  от съседните имоти. 
              Проекта да е  съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
           
 
 
 
Заповед № 1463/07. 06. 2012 год.
 
 
 
 
            Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
 
           Заповедта може да се обжалва чрез Община гр. Тутракан пред Тутракански Районен съд съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на съобщението на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.130 и чл.131 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____П/П______
                                                                                                      / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ ТД