З А П О В Е Д № 1422 / 01. 06 . 2012 год.

4/6/2012
З А П О В Е Д
№  1422  / 01. 06 . 2012 год.    
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах :
  • Заявление с вх. рег. № УТ- 3821/ 30.05.2012 г. от Георги Пенев Димитров от гр. Тутракан, ул.”Толбухин” № 2, вх.А, ет.1, ап.2  за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/
  • писменото становище на Главния архитект на община Тутракан
  • иприложените към него документи
              - Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па ПУП – изменение на План за регулация и  План за застрояване    
              - техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана на основание чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
            Изработване наПодробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот № 500. 1339.
           С ПР да се измени парцел /УПИ/ ХVІІІ в кв. 43 от ЗРП, одобрен със Заповед № 270/ 12. 04.1976 год. на ОНС-Силистра и се отреди нов УПИ за поземлени имоти № 500. 1339 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София 
           С  План за застрояване / ПЗ / за новоотреденият УПИ  за ПИ № 500. 1339 да се спазят изискванията на чл.18, ал.1 ЗУТ.   Устройствената зона не се променя.
 
             Да представи проект за ПУП – ПРЗ, съобразен с изискванията на ЗУТ, Наред-ба  №7  за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устрой-ствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпляра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № 1422 /  01. 06_. 2012 год.
 
 
 
           Заповедта може да се обжалва чрез Община гр. Тутракан пред Тутракански Районен съд съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на съобщението на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.130 и чл.131 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                КМЕТ НА
                                                                                                ОБЩИНА ТУТРАКАН: _____________
                                                                                                                                   / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
Изготвил:____________  /гл.спец.”ГК”:Т.Димитрова/                    
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ ТД