З А П О В Е Д № 1437/ 04 . 06 . 2012 год.

4/6/2012
З А П О В Е Д
 1437/ 04 . 06 . 2012 год.    
 
 
 
              Долуподписаният д-р Димитър Стефанов – Кмет на Община Тутракан, след като разгледах:
        -  Заявление с вх.рег. № УТ- 3799/ 30.05.2012 г. от Николай Колев Николов, живущ в гр. Тутракан, ул.”Черна” № 2  - и Владимир Йорданов Колев, живущ в гр.Тутракан, ул.”Черна” №2   за изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/- създава-не  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в поземлен имот № 501. 2017, кв. 33 по плана на гр.Тутракан,
          -  писменото становище на Главния архитект на община Тутракан
          -  иприложените към него документи
·        Скица- предложение в М 1:1000 за създаване па ПУП – създаване на План за регулация и  застрояване    
·        техническо задание, обосноваващо  необходимостта от изработването на плана на основание чл. 124, ал. 3,  ал.7 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 
РАЗРЕШАВАМ:
 
            Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/   за поземлен имот № 501. 2017 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София
в кв. 33от План за улична регулация, одобрен с Решение №327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
             Да представи проект за ПУП – ПРЗ( вътрешните регулационни линии на имота , бъдат  поставени  в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот № 501. 2017)  съобразен с изискванията на ЗУТ, Наредба  №7  за правила и нор-ми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове .
            Устройствената зона не се променя.  С ПЗ да се предвиди строеж на нова сграда с размери 6,00 / 7,00 м. на местото на сграда №  501.2017.6, на калкан с ЗМсбЖ  - 501.2017.1 ;  нова сграда с размери 4,00/ 6,00 м.”За търговски цели” на калкан със сграда №501. 2017. 2  и на съществуващи сгради с № 501.2017.4 и 501.2017.5 да се промени предназначението им  от ”Гаражи” в „Търговски ц.ели и офиси”.
 
 
 
 
Заповед № 1437  / 04 . 06. 2012 год.
 
 
 
 
            Планът да бъде изработен в цифров и графичен вид, да се представи в три екземпля-ра, оригинала на недеформируема прозрачна основа.
 
           Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.
 
           Заповедта може да се обжалва чрез Община гр. Тутракан пред Тутракански Районен съд съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от връчване на съобщението на заинтересованите лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, съгласно чл.130 и чл.131 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           КМЕТ  НА
                                                                                           ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____П/П______
                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:____________  /гл.спец.”ГК”:Т.Димитрова/                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ ТД