З А П О В Е Д №1153/28.05.2012г.

1/6/2012
ОБЩИНА    ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1153/28.05.2012г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/,  чл.20, ал.1, чл.55, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №129 по Протокол №9 от 19.04.2012год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот – частна  общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.2304.7.6, с основна площ от 11,00 кв. м. и спомагателна площ от 10,00кв.м. находящ се в гр. Тутракан ул. Гео Милев, кв.88, УПИ-І, в сграда №7, разположена в поземлен имот с  идентификатор № 73496.501.2304 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София,   при граници и съседи: север – зид към имот №73496.501.2304, изток – зид към имот №73496.501.2304, юг- зид към имот №73496.501.2304, запад–зид към обект с №73496.501.2304.7.5,  с предназначение за  търговска дейност,  за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 64,80лв. / Шестдесет и четири лв. и осемдесет ст. / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия – няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 22.06.2012год. от 13,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
         1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 6,00(шест) лв.
         1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
         1.8 Други тръжни условия :
      А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.06.2012г. до 16.00ч. на 21.06.2012г.;
      Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
        - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
      - Удостоверение за липса на задължения към Общината
      Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждане на търга;
  • Скица/ схема на имота;
  • Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.06.2012г. от 13,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.06.2012г. до 16.00ч. на 28.06.2012г.
 
                                                                                    
                                                                      д-р Димитър Стефанов  п/п
                                                                                       Кмет на Община Тутракан