З А П О В Е Д №1028/08.05.2012г.

15/5/2012
 
 
ОБЩИНА    ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1028/08.05.2012г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 108  по Протокол №8 от 29.03.2012г. на Общински съвет гр. Тутракан.
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Шуменци, община Тутракан, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1298,00 кв.м. /хиляда двеста деветдесет и осем кв.м../, УПИ-V, кв.15 по плана на селото, одобрен със Заповед №3705 и 3706 от 13.08.1950г., при граници и съседи на имота : север – регулация на населеното място; изток – УПИ – VІ ; юг – улица о.т.36 към о.т.41; запад - УПИ - ІV,  при следните условия:
1.1Начална тръжна цена – 3100,00лв. / Три хиляди и сто лв./ без включен  ДДС,
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия – няма ;
1.4 Търгът да се проведе на 05.06.2012год. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
         1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 155,00лв(сто петдесет и пет лв.).
         1.7 Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
         1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейсности» в Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ“ АД, клон Русе в срок от 11.05.2012г. до 16.00ч. на 04.06.2012г.;
           Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
          В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
          - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
         -  Удостоверение за липса на задължения към Общината
         Г/ Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
  • Скица на имота;
  • Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 12.06.2012г. от 09.00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 06.06.2012г. до 16.00ч. на 11.06.2012г.
 
                                                                                             
 
                                                                                              Д-Р Димитър Стефанов п/п
Кмет на Община Тутракан