НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

23/4/2012
Приета с решение № 295 по Протокол  25 26.02.2009г., изм. с решение № 640 по Протокол  52 29.07.2010г. изм. с решение № 748 по Протокол  59 16.12.2010г

Прикачени файлове