Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изготвяне на Идеен проект за ГПСОВ и Работни проекти за линейната инфраструктура"

23/3/2012
Кратко описание на Процедурата:
Поръчката се обявява във връзка с изпълнението от община Тутракан на  проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюзи от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г. чрез процедура за директно предоставяне на БФП с реф. номер BG161POO05/10/1.11/03/19
Изпълнителят по обществената поръчка ще има за задача изготвяне на идеен проект за ГПСОВ и изготвяне на работни проекти за линейната инфраструктура.