Организиране и провеждане на публичност по проект:Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан

24/2/2012
„Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
     BG161PO005/10/1.11/03/19
 
 
    
 Европейски съюз                                                                                                   Решения за
 Кохезионен фонд                                                                                             по-добър живот
 
                                                          ДО:
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 
 
ПОКАНА
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
Община Тутракан, с адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, представлявана от д-р Димитър Стефанов в качеството си на кмет, Ви кани да представите оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Организиране и провеждане на публичност” по проект:„Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
 
  I.Описание на предмета поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка еОрганизиране и провеждане на публичност по проект::„Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, финансиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” /ОПОС/ и изискванията, заложени в Регламент на Съвета № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент на Комисията № 1828/2006, определящ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално развитие. Горецитираните три Регламента определят минималните изисквания по отношение на прозрачността и публичността на проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Като Бенефициент по изпълнение на договор с № BG161PO005/10/1.11/03.19 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда”, община Тутракан информира широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”
 
 
  ІІ. Общи условия:
1. Мястото на изпълнение на поръчката е град Тутракан
 
2. Няма да бъдат приемани варианти на офертите.
 
3. Критерии за оценка на офертата е„най-ниска цена”.
 
4. Общата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 15 000.00 лева без ДДС.
За първи етап –  до 1 093,00 лв без ДДС
За втори етап – до 13 907,00 лв без ДДС
Оферти надвишаващи прогнозните стойности ще бъдат отстранени от участие в поръчката.
 
5. Минималният срок на валидност на офертите е  /90/ деветдесет календарни дни от крайния срок за получаване на оферти.
 
6. Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на неговото сключване .Прогнозният срок за изпълнение на поръчката е 40 месеца за изпълнение на двата етапа на  проекта.
Индикативният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка на първи етап от проекта е 14 (четиринадесет) месеца. Изпълнението на работата за първи етап се счита за приключено след одобрение на доклада за изпълнение на първи етап и след получаване на резултати от верификация на всички плащания по Споразумението за подготовка на инвестиционен проект „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр.Тутракан” - първи етап от проекта.
Индикативният срок за изпълнение на втори етап от проекта е 26 (двадесет и шест) месеца. Срокът за изпълнение на втория етап на обществената поръчка е до приемане на Окончателния доклад за приключване на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Тутракан и УО на ОПОС, за инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан и извършване на окончателно плащане по ДБФП.
В случай, че не се сключи Споразумение между Община Тутракан и УО на ОПОС за изпълнение на втория етап на проект„Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г, плащанията за изпълнение на дейностите от втория етап не са дължими и договорът, сключен с избрания изпълнител за „Организиране и провеждане на публичност” се прекратява.
 
7. Срокът за изпълнение наотделните видове работи, обект на  поръчката, се определя в брой календарни дни от датата на получаване на необходимата информация с възлагателно писмо и  е съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 
8. Гаранции за участие и изпълнение не се предвиждат.
 
ІІІ. Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническото задание и проекта на договор - част от настоящата документация.
 
ІV. Изисквания към предмета на поръчката:
Мерките за информация и публичност имат за цел:
�         да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта
по ОПОС;
�         да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз
съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея;
�         да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и
изпълнението на финансираните проекти;
�         да информира за източника на европейско съфинансиране – наименование на
Фонда /Европейски фонд за регионално развитие или Кохезионен фонд/.
V. Количество и обем на поръчката:
Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническо задание и проекта на договор - част от настоящата документация.
 
VІ. Други изисквания:
1.Съгласно „Указания към лицата, които правят предложенията” – приложение към тази покана.
2. Срок и място за представяне на офертата: до 16.00 ч. на 09.03.2012 г.,в сградата на Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“№ 31, ет. 1, Център за административни услуги и информация, Деловодство, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
3. Дата, час и място на отваряне на офертите: 12.03. 2012 г., от 13.30 ч.,в сградата на Община Тутракан: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“№ 31, ет. 2, Заседателна зала.
4. Офертата трябва бъде изготвена по образец № 1, приложен към тази покана, и да съдържа следната информация и документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от лицето, което прави предложение (по образец № 2) – оригинал;
2. Оферта съдържаща и срок на валидност– оригинал;
3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът ебългарско юридическо лице или едноличен търговец;документ за самоличност, когато участникът е физическо лице– заверен от участника препис;
         4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности- (образец №3);
5. Списък на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните две години - 2010 и 2011 г. (по образец № 4) – оригинал;
6. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (по образец № 5) – оригинал/оригинали;
7. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, посочени от възложителя в Указанията към лицата, които правят предложенията (по образец № 6) – оригинал/оригинали;
8. Декларация/декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец № 7) – оригинал/оригинали;
9. Административни сведения за участника (по образец № 8) – оригинал;
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец № 9) – оригинал;
11. Проект на Договор – приложение към тази покана, подписан и подпечатан от участника на всяка страница – оригинал; в проекта на Договор участникътпопълва единствено своите идентификационни данни и не попълва цената за изпълнение на поръчката (в плик №2-Техническото предложение за изпълнение на поръчката);
12. Ценово предложение (по образец № 10) – оригинал, поставя се в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена“.
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Оферта (образец № 1);
2. Списък на документите, съдържащи се в Офертата (образец № 2);
3.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (образец №3);
4.Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните две години -2010и 2011 г.(образец № 4);
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (образец № 5);
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (образец № 6);
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец № 7);
8. Административни сведения за участника (образец № 8);
9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец № 9);
10. Ценово предложение (образец № 10);
11.Техническо задание;
12. Проект на Договор.
 
 
 
 
 
 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
                                             КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН:            П/П
                                                                            /д-р Димитър Стефанов/