Заповед №103/19.01.2012г.

25/1/2012
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№103/19.01.2012г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125 от Закона за горите, предвид постъпило в Община Тутракан предложение от директора на ТПДГС - Тутракан с входящ номер РД - 269 / 13.01.2012 г.,
 
 
ЗАБРАНЯВАМ:
 
 
1.    Пашата на селскостопански животни в горските територии без пастир.
2.     Нощната паша на селскостопански животни в горските територии.
3.     Пашата без предварително издадено позволително за паша, издадено от ТПДГС - Тутракан, след заплащане на целогодишна такса за това.
4.     Пашата в Държавния горски разсадник до с. Търновци.
5.     Пашата в Полезащитните горски пояси, Държавния горски пояс “Демир баба” - започващ от землището на с. Старо село и продължаващ до землището на с. Стефан Караджа по посока Дуловски район.
6.     Пашата на селскостопански животни в защитена местност “Калимок - Бръшлен”, започваща от гр. Тутракан /фабрика Славянка/ до с. Оряхово, Община Сливо поле.
7.     Пашата на селскостопански животни във ивица “Дига - Бряг” по поречието на р. Дунав и островите по нея.
8.     Пашата в ДГ “Бобла” / Заповед № 20 от 02.03.2004 г. на Директора на РДГ - Русе /, която е обособен дивечовъден участък, стопанисван от ТПДЛС “Каракуз” - гр. Дулово.
9.     Пашата в горски култури и млади насаждения с височина на дървостоя до 3 м..
 
 
     Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. агр. Георги Петров Чобанов- Начални отдел "Икономически дейности" при Община Тутракан.
 
 
 
 
                                                                           д-р Димитър Стефанов
                                                                                       Кмет на Община Тутракан