З А П О В Е Д №1497/21.09.2011г.

4/10/2011
 
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1497/21.09.2011г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 във вр. чл.17, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  и в изпълнение на  Решение № 870по Протокол №66от 28.07.2011год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на части от  имот – публична общинска собственост,  представляващ терен с площ от 7,5 кв.м., част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „Н. Вапцаров”   с  идентификатор №73496.500.3516 , по КК одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, целия с площ от 674 кв.м. с начин на трайно ползване – обществен селищен парк, за поставяне на преместваем обект  - павилион за развиване на търговска дейност, съгласно схема утвърдена от гл. архитект на община Тутракан, за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – в размер на 9,75 лв./девет лв. и седемдесет и пет ст./  без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга наемна цена на имота / без внесения депозит/ в 14/четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
1.3  Специални условия – спечелилият търг, следва да  съгласува с гл. архитект на общината инвестиционен проект част «Архитектурна» и част «Конструктивна», във връзка с издаване на разрешение за поставяне на обекта, за своя сметка, без право на прихващане от наема ;
1.4 Търгът да се проведе на 21.10.2011год. от 9,00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
         1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 0,50лв.(петдесет ст.)
         1.7 Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
         1.8 Други тръжни условия :
         А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.09.2011г. до 16.00ч. на 20.10.2011г.;
      Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по Търговския закон,  прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
        - Оригинал или заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние или ЕИК
        - Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година или ЕИК
- Удостоверение за липса на задължения към Общината
         - квитанция за закупени тръжни книжа и внесен депозит
       Г/Кандидатите- физически лица,  прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
-копие от личната карта;
- удостоверение за липса на задължения към Общината
- квитанция за закупени тръжни книжа и внесен депозит
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица и схема на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 28.10.2011г. от 09,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 24.10.2011г. до 16.00ч. на 27.10.2011г.
 
                                                                                                                                                                                                  инж. Георги Георгиев  п/п
                                                                   Кмет на Община Тутракан