З А П О В Е Д №1189/05.08.2011г

12/8/2011
 
 
ОБЩИНА   ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№1189/05.08.2011г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 853  по Протокол №65 от 30.06.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан .
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.69, УПИ-VІІІ по плана за улична регулация от 2004г., с идентификатор №73496.501.3675 по КК одобрена съгласно Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, представляващ  незастроен урегулиран поземлен имот  с площ от 8214/осем хиляди двеста и четиринадесет/кв.м., отреден за промишлени нужди,   при граници и съседи на имота : СЗ – поземлен имот №73496.501.3049; СИ – поземлен имот №№73496.501.3047 и №73496.501.3663; ЮИ – имот № 73496.501.370; ЮЗ- имот №73496.501.3170 ,   при следните условия:
1.1Начална тръжна цена – 45177,00лв. /Четиридесет и пет хиляди сто седемдесет и седем лв. /без включен  ДДС.
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия – няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 08.09.2011год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
         1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до  16.00ч. на деня предхождащ търга.
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 2258,85лв.(Две хиляди двеста петдесет и осем лв. и осемдесет и пет ст. )
         1.7 Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
         1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 12.08.2011г. до 16.00ч. на 07.09.2011г.;
      Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
        - Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
        - Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
        - Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
         - Кандидатите физически лица – копие от личната си карта;
         - Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 15.09.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 09.09.2011г. до 16.00ч. на 14.09.2011г.
 
                                                                                             
                                                                                          Иван Недев п/п
                                                                                          И.д. Кмет на Община Тутракан
                                                                   Съгласно Заповед № 1140/01.08.2011г.