З А П О В Е Д № 1065/ 19.07.2011 г.

1/8/2011
 

 ОБЩИНА ТУТРАКАН

              7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
 
 
   
 
                                                                                  
З  А  П  О  В  Е  Д
    № 1065/ 19.07.2011 г.
      
 
 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.32, ал.1, т.1 и чл.36 от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 839/26.05.2011год. на ОбС-Тутракан
 
 
 
І.  З А П О В Я Д В А М :
        1. Да се проведе публичен търг с явно наддаванеза продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, представляващи земеделски
земи , находящи се в землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527,  Община Тутракан ,както следва :
 
 
№ по ред
Имот №
Площ дка
категория
НТП
местност
Начална тръжна цена, лева.
Депозит, лева.
1
004063
0,858
първа
нива
Банките
595,00
59,50
2
005187
5,000
първа
нива
Енерлика
3780,00
378,00
3
005190
8,228
първа
нива
Исексърт
6220,00
622,00
4
005329
5,007
трета
нива
Динизлерски път
3004,00
300,40
5
007081
2,060
първа
нива
Топкору
1428,00
142,80
6
008003
2,500
втора
нива
Татарски икинник
1595,00
159,50
7
008126
9,291
втора
нива
Татарски икинник
6467,00
646,70
8
009012
2,804
четвърта
нива
Юртлука
1326,00
132,60
9
009033
4,500
четвърта
нива
Юртлука
2322,00
232,20
10
009049
5,000
четвърта
нива
Юртлука
2688,00
268,80
11
011012
7,497
четвърта
нива
Резервите
3868,00
386,80
12
011026
3,805
четвърта
нива
Ескисайлер
1963,00
196,30
13
013065
4,369
четвърта
нива
Арпалъка
2160,00
216,00
14
014065
4,332
четвърта
нива
Видина
2050,00
205,00
15
014093
1,424
четвърта
нива
Арпалъка
643,00
64,30
16
015034
9,999
втора
нива
Ирека
7249,00
724,90
17
016007
1,998
втора
нива
Кулака
945,00
94,50
18
016727
1,401
четвърта
нива
Кулака
633,00
63,30
19
017071
1,002
втора
нива
Мезарлъкчалсъ
474,00
47,40
20
017119
2,177
четвърта
нива
Идилерито
936,00
93,60
21
017122
3,002
четвърта
нива
Мезарлъкчалсъ
1549,00
154,90
22
018070
2,274
четвърта
нива
Чинакчиларско
1137,00
113,70
23
019070
3,603
четвърта
нива
Кьоклюк
1549,00
154,90
24
019089
4,323
четвърта
нива
Кьоклюк
1859,00
185,90
25
019091
4,000
четвърта
нива
Кьоклюк
1720,00
172,00
26
020024
17,999
трета
нива
Сълерско
9899,00
989,90
27
020037
6,125
трета
нива
Одункулак
3522,00
352,20
28
022048
3,000
четвърта
нива
Кьоклюк
1290,00
129,00
29
050023
1,332
четвърта
нива
Кулака
630,00
63,00
30
050102
5,682
трета
нива
Нови лозя
3693,00
369,30
 
           2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота (без внесения депозит) в 14 (четиринадесет) дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
3 Специални условия – няма ;
4 Търгът да се  проведе на 12.08.2011год. от 09.00часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки имот, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе;
6 Размер на стъпка при наддаване : 10% от началната тръжна цена за всеки имот   
            7 Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            8 Други тръжни условия :
            А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00/двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.07.2011г. до 16.00ч. на 11.08.2011г.;
         Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите) , закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
         В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
         - Оригинал или заверено от участника копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
        - Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
            - Удостоверение за липса на задължения към Общината;
            Г/  Кандидатите физически лица – копие от личната си карта;
            - Удостоверение за липса на задължения към Общината ;
           Д/ За всеки имот се подава отделен комплект от изброените документи, като върху плика с документи се отбелязва освен името и адрес на участника и номера на имота за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
        
    1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно раздел І т.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.08.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 15.08.2011г. до 16.00ч. на 18.08.2011г.;
 
 
                                                                           инж. Г. Георгиев : п/п
                                                      Кмет на Община Тутракан