Заповед № 769/ 27.05.2011 г.

6/6/2011
 
 
ЗАПОВЕД
 
№ 769/ 27.05.2011 г.
 
гр. Тутракан
 
 
     На основание ПМС №  182 от 24.07.1996 г, Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи във връзка с подобряването на организацията и координацията по водното спасяване , осигуряване безопасността на хората и предотвратяването на водни инциденти
 
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.     Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи на територията на общината .
 
2.     Кметствата и собственици /наематели/ на водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички открити канали , язовири и микроязовири , както и бреговата ивица на р. Дунав.
 
                                                  Отг. : кметове, собственици, концесионери
                                                  Срок: 30.06.2011г.
 
3.     Поставените знаци да са на разстояние не по голямо от 500 м по протежението на водния обект  , да бъдат поставени по пътеките, по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на къпането и плуването / голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др./.Унищожените или повредени табели незабавно да се подменят.
                                                  Отг. : кметове, собственици, концесионери
                                                  Срок: 30.06.2011г.
 
4.     Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи , капаци и парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи , запълнени с вода , чиято дълбочина е по-голяма от 120 см.
 
                                                 Отг. : кметове, собственици, концесионери
                                                  Срок: 30.06.2011г.
 
 
5.     Н-к РУ на МВР гр. Тутракан да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на забранител-ните знаци по нея.
                                                  Отг. : началник на РУ на МВР гр. Тутракан
                                                  Срок: постоянен
 
    Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове и кметски наместници по населени места, собственици и наематели на водни площи за сведение и изпълнение.
   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Комисията по водно спасителната дейност към общината.
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Кмет на Община Тутракан:.........П/П………. 
                                                                                                                    /инж. Г. Георгиев/