З А П О В Е Д №773/28.05.2011г.

3/6/2011
 
 
 
ОБЩИНА  ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№773/28.05.2011г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.36 и по реда на чл.56, ал.1, ал.2, ал.3  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 824 по Протокол №63 от 28.04.2011г. на Общински съвет гр. Тутракан .
 
І. Н А Р Е Ж Д А М :
 
           1.Да се проведе  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с.Нова Черна, общ.Тутракан, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с  площ от 800 кв.м., УПИ – Х, в кв.4 по плана на селото, одобрен със Заповед №44/25.02.1991г., отреден за жилищно строителство,  при съседи : север – УПИ – ІХобщ.; изток – регулация на населеното място, юг –път с от.19 към о.т. 20; запад – УПИ –ХІобщ., при следните условия:
1.1Начална тръжна цена – 3360,00 лв.  / три хиляди триста и шестдесет лв. / без включен ДДС,
1.2Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
1.3 Специални условия – няма ;
1.4 Търгът да се  проведе на 23.06.2011год. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
         1.5 Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе;
1.6 Размер на стъпка при наддаване : 168,00лв(сто и шестдесет и осем лева).
         1.7 Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
         1.8 Други тръжни условия :
А/ Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 24.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център
по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 03.06.2011г. до 16.00ч. на 22.06.2011г.;
      Б/ До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      В/ Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
        - Нотариално заверено копие от съдебното решение за вписване на търговеца в ТР при съответния Окръжен съд;
        - Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверението за актуално състояние на търговеца;
        - Заверени от кандидата копия от счетоводните отчети на фирмата за предходната година.
         - Кандидатите физически лица – копие от личната си карта;
         - Удостоверение за липса на задължения към Общината се прилагат от физически и юридически лица.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация , както следва:
          -    Заповед за провеждането на търга;
-         Скица на имота;
-         Акт за общинска собственост;
-         Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-         Проекто-договор;
-         Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 1.7 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 30.06.2011г. от 10.00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 24.06.2011г. до 16.00ч. на 29.06.2011г.
 
                                                                                             
                                                                                              Румяна Капинчева    п/п
и.д.Кмет на Община Тутракан
Съгласно Заповед №721/18.05.2011г.