УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

10/1/2011

УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.1 ОТ НУРУЖНННОЖ

 

Условия :
Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

  1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване,
  2. не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място,
  3. не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица след 13 март, 1990 г., с  изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел.
  4. не притежават имущество в налични  парични средства по влогове, акции, дивиденти,моторни превозни средства, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по  т.  1   и  2,  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност,ателиета и други основни  и оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от цената, определена съобразно критериите, установени в глава III. раздел Критерии за образуване на продажни цени на жилищата  от настоящата Наредба.
  5. една четвърт от обшия годишен доход на гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно задоволяване, определени с чл.7. ал.1 от настоящата Наредба.
  6. имат  постоянна адресна регистрация в населеното място, най- малко 3години.
  7. не са се самонастанявали  в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано поради недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и стопанисването на общинския имот, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището.

Необходими документи:

  1. Заявление  /по образец/ - 1лв.
  2. Декларация за семейно и имотно състояние /по образец/

3.   Други  - /пенсионни разпореждания, документ за инвалидност, решение за развод, служебни бележки  от Дирекция “Бюро по труда”, Дирекция “Социално подпомагане”, Общинска служба “Земеделие и гори”