Тарифа за началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м. при предоставяне на общински помещения, терени и земи, считано от 01.01.2005 год.

10/1/2011

Т  А  Р  И  Ф  А

За началния размер на месечните наемни цени на 1 кв.м. при предоставяне на общински помещения,терени и земи, считано от 01.01.2005 год.

 

 

Предназначение на помещенията и терените

  Цена
/лв./ 

  І.

Сграден фонд

 

  1.

Наем на общински жилища   - къщи

  0.32

 

                                                  - апартаменти

  0.50

  3.

Търговски обекти /магазини,увеселит.заведения /

  3.20

  4.

Услуги – битови,фризьорски,бръснарски,обущарски,
шивашки

 
1.90

  5.

Сгради за производствени цели

  2.00

  6.

Социални,културни,образователни,здравни и др. подобни дейности, както за сдружения и др.

 

  1.00

 

- за политически партии

  0.10

 

- за здравни услуги :

 

  

  а/ за града

  1.50

 

  б/ за селата

  0.50

  7.

Административни услуги

  2.50

  8.

Финансови и правни услуги

  3.20

  9.

Ателиета и кабинети за творческа дейност

  0.65

  ІІ

Незастроени терени

 

  1.

Паркоместа,временни гаражи

  0.23

  2.

Места за търговски цели – всякакъв вид

  1.10

  3.

Земи за селскостопански цели /зеленчукопроизводство/, за 1 /един/ декар :

 

   

  - за града

  3.50

 

  - за селата /50 % намаление от цените за града/

  1.75

  4.

Цената за земеделска земя,ползвана за стопански цели да е
равна на 4 пъти на наемната цена за земята,ползвана по т.3 за 1 /един/ декар.

 

 14.00

  5.

Цена за паркиране на определени места върху тротоари

   0.70