Н А Р Е Д Б А ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН - ПРОЕКТ

11/5/2011
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1.(1)С тази Наредба се уреждат съставянето, приемането, изпълнението, приключването  и отчитането на общинския бюджет  и извънбюджетните сметки и фондове, бюджетните взаимоотношения между общината и централния бюджет , както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност в Община Тутракан.
(2)Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
Чл.2.(1)Общинският бюджет на Община Тутракан е :
Самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година;
Документ за политиката на общината;
Ръководство за оперативната дейност;
Средство за комуникация
(2)Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки  на второстепенни разпоредители.
(3)С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.
Чл..3.(1)В приходната част на общинския бюджет се включват:
1. собствените приходи от:
а/местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон.
б/местни такси по ред, установен със закон.
в/услуги и права, предоставени от общината.
г/ общинска собственост.
д/ глоби и имуществени санкции.
е/лихви и неустойки.
ж/други постъпления.
2. държавни трансфери за :
    а/ субсидии.
    б/ субвенции.
    в/безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в.т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
 (2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетните кредити за финансиране на местните и делегирани от държавата дейности.
 (3) В разходната част на общинския бюджет, общинския съвет , определя бюджетните кредити за финансиране на  текущи и капиталови разходи в местните дейности, разпределя по видове дейности и параграфи средствата на делегираните от държавата дейности в съответствие с определените им стандарти, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг, освен ако със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година е определено друго.
(3)Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност, по реда определен в тази Наредба.
Чл.4.(1)Бюджетният процес включва дейностите по обсъждането, съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общински бюджет.
(2)Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и  кмета на общината.
Чл.5.(1)В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2)Размерът и редът за разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3)Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.
 
 
РАЗДЕЛ ІІ
СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 
Чл.6.(1)Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
Преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;
Проучване потребностите на местната общност;
Формулиране на годишните цели и задачи;
Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
Анализ на общинската собственост;
(2)Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и тригодишната бюджетна прогноза в частта за местни дейности.
(3)Сроковете и отговорностите за организацията на дейностите по ал.1 се вписват в бюджетния календар.
Чл.7. Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства,  кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководителите на бюджетни звена.
Чл.8.(1)Кметът на общината утвърждава бюджетен календар­ (план-график).
(2)Бюджетният  календар­ включва дейности, отговорни длъжности лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.
(3)Копие от бюджетния календар­ се предоставя на председателя на Общинския съвет, председателите на постоянни комисии,  кметовете на кметства, кметските наместници и ръководителите на бюджетни звена.
Чл.9.(1)Кметът на общината дава указания до кметовете на кметства, кметските наместници и ръководителите на бюджетни звена, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.
(2)Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, и за реда на представяне на мнения и предложения.
Чл.10.(1)Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и сроковете определени от министъра на финансите.
(2)Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1
Чл.11. Проектът на бюджета включва:
Текущ бюджет на делегираните от държавата дейности;
Текущ бюджет на местните дейности;
Капиталов бюджет;
Чл.12.(1)Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от държавата дейности по чл.11, т1 на основата на определените със закона за държавния бюджет на Република България  за съответната година, държавни стандарти за  финансиране чрез държавни трансфери ( обща допълваща субсидия) на делегираните от държавата дейности.
(2) Проектът за бюджет на делегираните от държавата дейности се съставя по функции, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по малки от определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(3)Към средствата по т.1, може да се включи преходния остатък от предходната година за делегираните от държавата дейности.
(4)С решение общинския съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над стандартите, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(5)Текущия бюджет на делегираните от държавата дейности се съставя без дефицит.
(6)Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 10 на сто от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(7)Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.
Чл.13.(1)Съставянето на текущ бюджет на местните дейности се извършва след месец  август на предходната година.
(2)Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3)Собствените приходи включват местни данъци и местни неданъчни приходи.
(4)Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата на:
Прогнозата за местните данъчни приходи,
Приходите от такси и цени на услуги, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;
Обща изравнителна субсидия;
(5)Към средствата по ал.2 може де се включи преходния остатък от предходната година.
(6)Постъпленията от наказателни лихви и неустойки си планират само, ако има достатъчно основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7)Текущите постъпления от дарения не се планират – всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.
(8)При балансиране на местните дейности може да се планира резерв (размера се определя от общинския съвет при приемането на бюджета).
(9)Текущият бюджет за местните дейности се приема без дефицит.
(10)Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.
Чл.14. В капиталовия бюджет се включват средства за основен ремонт на материалната база и инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.
Чл.15.(1)Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
Дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
Предложенията на местната общност;
Прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.
(2)Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
         1. Определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности / целева субсидия за капиталови разходи /;
         2. Определените с решение на общинския съвет средства от собствени общински приходи от местни данъци и такси и други неданъчни приходи;
         3. Средства от програми и проекти;
         4. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието , когато средствата са предоставени по формула на училищата, детските градини и обслужващите звена, прилагащи системата на делегираните бюджети и при условия , определени от министъра на финансите.
          (3) Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само  за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.
Чл.16.(1)Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегираните дейности, се съставя след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2)Общинският съвет определя конкретните условия за изпълнение и отчитане на общинския бюджет с решението за неговото приемане.
 
РАЗДЕЛ ІII
ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТА НА
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 
Чл.17.(1)Кметът на общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане на местната общност.
(2)Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин, не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.
(3)Публичното обсъждане се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси и дискусионни форуми с участието на граждани, на общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.
(4)За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
Чл.18.(1)Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект на решение  и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии.
(2)Кметът на общината внася в общинския съвет проекта на общинския бюджет в срок до 30 работни дни след обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(3) При неспазване на срока по чл.18, ал.2, за периода след изтичане на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение.Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща , след като внесе проекта на бюджета в общинския съвет.
(2) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него в съответствие с правилника за организация и дейността на общинския съвет и общинската администрация. Водеща е комисията по финанси и бюджет.
 
Чл.19. Когато кметът на общината  е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 18, ал.2, общинския съвет приема бюджета на общината  в срок от 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с Единната бюджетна класификация.
 Чл.20. При недостиг на средствата за местните дейности, общинският съвет може да определи приоритетите за финансиране, базирани на ясни и обосновани критерии и отчитане на мненията и предложенията на гражданите на общината.
Чл.21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в ИИЦ – гр. София, в Министерството на финансите и в  областното поделение на Сметната палата в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на общи позиция за преговори с централната власт.
Чл.22. Когато не е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.
Чл.23.(1) Когато е приет Законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените държавни трансфери със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, а разходите за финансиране на местните дейности се извършват месечно в размер на  1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.
 (2)След внасяне на проекта за общинския бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на ал.1.
Чл.24(1) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват  след полугодието в съответствие с изискванията на Правилника за организацията  и дейността на общинския съвет и общинската администрация.
(2) В рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия, по предложение на общинския съвет  се допуска при условия , определени от министъра  на финансите и в срок ,определен със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение. 
(3) Общинския съвет одобрява промените по ал.2 само в рамките на бюджетната година.
РАЗДЕЛ ІV
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 
Чл.25.(1)Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2)Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена – второстепенни разпоредители, финансирани от или чрез общинския бюджет.
Чл.26.Кметът на общината разпределя одобрените от Общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия и месеци.
Чл.27.(1) Общинския съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, заедно с общинския бюджет по предложение на кмета.
(2).Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити,  със заповед  определя  правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен в срок до 30 дни след приемане на общинския бюджет от Общинския съвет.
Чл.28.Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в общинския бюджет се извършва от общинска администрация, в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Тутракан..                                                                                           
Чл.29.Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.
Чл.30.Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и  започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.
Чл.31.Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
Чл.32.Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.
Чл.33.(1)При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, кметът на общината може:
            1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна  дейност, без средствата за заплати,осигурителни вноски и  стипендии,в частта за делегираните от  държавата дейности. бюджет.
            2.Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
            3.Да се разпорежда е определения резервен бюджетен кредит;
(2)Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кметът на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити и по дейности и параграфи чрез:
Прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
Прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии;
(3) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 и ал.2, кметът издава заповеди.
Чл.34. (1) При текущо изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за разходи , определени с Решението на общински съвет за приемане на бюджета за съответната година.
(2) При текущото изпълнение на бюджета, по Решение на общинския съвет, възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности се осигурява със заеми от извънбюджетни сметки и фондове, банки и други финансови институции и други източници.
Чл.35. Кметът на общината внася в срок до месец август в Общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.
Чл.36.(1)Кметът на общината и кметовете на кметства, и на райони информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.
Чл.37.(1)При изменение на макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, Общинският съвет актуализира бюджета.
(2)Общинският бюджет се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
(3) Кметът на общината, съгласно писма от Министерството  на финансите за корекции по реда на ЗУДБ и ЗДБРБ за съответната година, при изпълнение на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1.Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности.
2.Обща изравнителна субсидия.
3.Целева субсидия за капиталови разходи, включително и в делегираните от държавата дейности.
4.Целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитие на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти, и за финансиране по програми и проекти на Европейския съюз.
5.Финансови компенсации от държавата.
6.Субвенции.
7.Временни безлихвени заеми  от централния бюджет при временен недостиг на средства по общинския бюджет.
8.Безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз. 
         9.Получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
10.Преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
         11.Разпределение на резервирания кредит (в случай, че Общинският съвет е упълномощил за това кмета на общината);
         Чл.38. Общинския бюджет се приключва и отчита по реда и в сроковете на приключване и отчитане на държавния бюджет.
         Чл.39. Общинския съвет разглежда и приема годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет в съответствие с Единната бюджетна класификация
       Чл.40.(1) Годишния отчет за изпълнение и приключването  на общинския бюджет се представя от кмета на общината за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата най – малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване
         (2) Публичното обсъждане се провежда по ред , определен от общински съвет.
РАЗДЕЛ V
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНАТА
 
Чл.41. Извънбюджетните средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон.
Чл.42. Извънбюджетните средства се събират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове с приходна и разходна част, които се съставят в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от Общинския съвет заедно с общинския бюджет.
Чл.43. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от Общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.
Чл.44. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.
Чл.45. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план­- сметки на извънбюджетните средства и фондове и отчетите за изпълнението им.
 
РАЗДЕЛ VІ
ОТЧИТАНЕ КОНТРОЛА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 
Чл.46.(1)Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда  и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
(2)Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета на текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.
Чл.47.(1)Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени от кмета на общината.
(2)Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за касовото изпълнение на общинския бюджет в съответствие с единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.
Чл.48.(1)Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
(2)Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.17.
Чл.49. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии разглеждат годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл.50.(1)Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в Общинския съвет по показателите, по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет на извънбюджетните сметки и фондове.
 
(2)Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.
(3)Кметът на общината представя информацията по ал.2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.
Чл.51.(1)Кметът на общината изгражда и прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
(2)Вътрешният финансов контрол по ал.1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от компетентните държавни органи.
 
 
РАЗДЕЛ VII
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
 
Чл.52.(1)Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на Общинския съвет от името и за сметка на общината.
(2)Поемането на общински дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа и договори за заем с банки и други финансови институции.
Чл.53.(1)По решение на Общинския съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от:
Извънбюджетни средства и фондове на общината;
Банки и други финансови институции;
Други източници;
(2)Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.
Чл.54. Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на Общинския съвет само за финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи и за рефинансиране на непогасен дълг.
Чл.55.(1)Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от Общинския съвет.
(2)Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината и  са допуснати за разглеждане от Комисия, определена със заповед на кмета на общината.
Чл.56.(1)Предложенията за финансиране по чл.53 се внасят за разглеждане в комисията придружени от следните документи:
Описание на програмата или проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, степен на готовност за реализация, очаквани срокове за реализация, социално-икономически анализ на очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;
Описание на финансовите параметри  – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини на усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състоянието след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането и разходите по обслужване на дълга върху бюджета на общината;
Схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта;
(2)Комисията изготвя списък на постъпилите предложения по ал.1 и анализ на степента, в която са покрити следните критерии:
Значимост на проекта за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината;
Минимални административно-управленски разходи и други разходи при реализацията;
Степен на готовност за реализация и усвояване на средствата;
Възможност за формиране на приходи или икономии на разходи при реализацията, които да бъдат използвани като потенциални източници за обслужване или за облекчаване обслужването на дълга; този критерий не се прилага при проекти със социална насоченост;
Чл.57. Класираните от комисията проекти се внасят в Общинския съвет от кмета на общината.
Чл.58.(1)Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на непогасен дълг с инвестиционно предназначение.
(2)Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и план-сметките за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.
(3)Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държавата дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи, но в размер до 50 на сто от нея.
Чл.59. Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава 25 на сто от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия на общината за съответната година.
Чл.60. Общинският дълг не може са се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.
Чл.61.(1)Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и  с  друга/и  община/и  за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.
(2)Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.
Чл.62. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата е приета с Решение № 47 по Протокол №3/22.12.2011 г.
§2. Наредбата се приема на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА,чл.9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила  тридесет дни след оповестяването й .