Заповеди РД-04-628,04-629,04-630 / 20.06.2024, относно: сключени договори за наем на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища - публична общинска собственост ..

20/6/2024
Заповеди РД-04-628,04-629,04-630 / 20.06.2024, относно: сключени договори за наем на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища - публична общинска собственост ..

Прикачени файлове