Обява за конкурс за длъжността „Главен архитект“ в Община Тутракан.

13/6/2024
ОБЯВА
  
Община Тутракан на основание чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед №  РД-04-58/10.06.2024 г. на Кмета на Община Тутракан
 
ОБЯВЯВА:
Конкурс за длъжността „Главен архитект“ в Община Тутракан.
 
1. Минимални, специфични и допълнителни изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания:
1.1.1. Да отговаря на изискванията на чл. 107 а, ал. 1 от Кодекса на труда;
1.1.2. Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “Магистър”;
1.1.3. Област на висшето образование – „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност – Архитектура, съгласно Класификатора на висшето образование;
1.1.4. Ранг - III младши или поне 3 години професионален опит;
1.2. Специфични изисквания: Съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ – придобита пълна проектантска правоспособност или необходим стаж за придобиването й;
1.3. Допълнителни изисквания:
• компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми;
• отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол  на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, Административнопроцесуален кодекс и други  специализирани нормативни актове.
2. Размерът на основната заплата за длъжността се определя съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, но не по-малко от 933 лв.
3. Кратко описание на длъжността:
Като изпълняващ функциите на „Главен архитект” на общината: реализира политиката на община Тутракан като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на звеното по териториално и селищно устройство и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.
4. Начин на провеждане на  конкурса:
Допускането на кандидатите до конкурс се извършва от комисия, назначена от работодателя.
На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена със Заповед на кмета на Община Тутракан в съответствие с чл. 94 от Кодекса на труда в три етапа:
- I етап – подбор по документи;
- II етап – решаване на тест. Допуснатите на първи етап кандидати ще решават писмен тест, съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на устройство на територията;
- ІІІ етап - интервю, събеседване с допуснатите на втори етап кандидати.
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие  в конкурса представят следните документи:
5.1. Заявление за участие в конкурса  – (по образец), като задължително се посочват телефон и e-mail за контакт, към което се прилагат:
5.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
5.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.;
5.5. Автобиография по европейски формат;
5.6. Документ за самоличност (само за идентификация при подаване на заявлението и при провеждането на конкурса);
5.7. Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
6. При подаване на документи на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за запознаване.
7. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават лично от кандидата или с изрично нотариално заверено пълномощно. Документите може да се подават и по електронен път на адрес tutrakan@b-trust.org, като в този случай заявлението и декларациите, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и следва да бъдат представени в 30-дневен (тридесет) срок от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса. Документи се приемат до  15.07.2024г. в сградата на Община Тутракан, находяща се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, „Информационен център” всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.
8.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на  Община Тутракан и електронната страница на Община Тутракан –  www.tutrakan.egov.bg.
9. Образците на документи са публикувани на сайта на Община Тутракан. За информация: http:tutrakan.egov.bg.
 
Лице за контакт: Даниела Гвоздейкова - Кирякова, Секретар на Община Тутракан – тел. 0866/60621.