Съобщение по чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС

7/6/2024
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
На територията на Община Тутракан е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:
         „Складови сгради за вторични суровини, площадки  за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни  и цветни  метали (ОЧЦМ), излезли  от употреба моторни превозни  средства (ИУМПС),строителни материали“ в имот с идентификатор 73496.13.5 по КК и КР на град Тутракан
 Възложител:  Василка Стефанова Христова
 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2020 г.).
            На основание чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г.) е открит обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
            Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 07.06.2024 г. до 20.06.2024 г. в сградата на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 3, ст. 17, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
            Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Тутракан.