"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

30/5/2024
 
В периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г. ДГ „Патиланчо“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, като се включи в изпълнени на Дейност 1: Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование  и Дейност 2: Предоставяне на обща и /или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.

Прикачени файлове