"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

30/5/2024
 
От 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ "Славянка" изпълняваше дейности по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до  училищно образование в условията на кризи".

Прикачени файлове