"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

30/5/2024
ДГ "Полет" работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", който стартира на 01.07.2023 г. и приключи на 31.12.2023 г. Бяха реализирани основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с деца от 4 групи чрез допълнителен модул по Български език. По проекта бяха назначени 2 медиатори и 1 помощник на учителя.
 

Прикачени файлове