Съобщение за провеждане на търг

19/2/2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
  1.             На основание чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет Тутракан, Община Тутракан съобщава, че със Заповед № РД – 04- 196/19.02.2024 г. (публикувани на сайта на Община Тутракан, на адрес: http://tutrakan.egov.bg) е открит публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, а именно:  самостоятелен обект с идентификатор № 73496.500.99.1.1, с площ от 15,00 / петнадесет/ кв.м. с предназначение за офис, находящ се в гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 на първи етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор № 73496.500.99.1, разположена в имот с идентификатор № 73496.500.99, кв. 9 по КККР одобрена със Заповед № РД – 18-6/ 04.02.2008 г. за срок от 3/три/ години.
            Начална месечна наемна цена – 52,50 лв. /петдесет и два лева и петдесет стотинки/ без ДДС;
Стъпката за наддаване е в размер на 10% (десет процента) от обявената първоначална наемна цена.
Депозитът за участие в търга в размер на 30,00 лв./тридесет лева /, се внася в срок до 16:00 часа на 05.03.2024 г. по банкова сметка на Община Тутракан, посочена в заповедта.
До участие в търга ще бъдат допуснали лица, регистрирани като ЛЗ, вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически лица, вписани в регистъра на БЛС и/или БЗС. Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая №32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;                                                                                                           Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.            В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №32 на Община Тутракан) в срок от 26.02.2024 г.  до 16:00 на 05.03.2024 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в заповедта.             Търгът ще се проведе на 06.03.2024 г. от 09:30 ч. в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.                                                             При неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 13.03.2024 г. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ №31 при същите условия от 09:30 часа.                                                                                                                      КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА: 16:00 ч. на 12.03.2023 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №32.

Прикачени файлове