З А П О В Е Д № РД-04-38/12.01.2024г.

12/1/2024
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-38/12.01.2024г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 22.12.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-1312/22.12.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 22.12.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с кадастрален № 51956.19.660 (номер по предходен план 050165) с площ от 994 кв.м. с НТП: „За друг вид застрояване“, категория на земята III (трета), местност: „БАИР САРТЪ“ по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2644/25.07.2023год., при граници и съседи: 51956.19.657; 51956.19.659; 51956.19.661; полски път 51956.19.35
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: Б. Н. с ЕГН: ………., притежаващ ЛК № ………., изд. на ………… год. от МВР-………… и с постоянен адрес: с. …………, общ. …………, обл. ……………, ул. „………………“ № ………… - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с кадастрален № 51956.19.660 (номер по предходен план 050165) с площ от 994 кв.м. с НТП: „За друг вид застрояване“, категория на земята III (трета), местност: „БАИР САРТЪ“ по КККР на с. Нова Черна, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2644/25.07.2023год., при граници и съседи: 51956.19.657; 51956.19.659; 51956.19.661;  полски път 51956.19.35
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 2 104,00лв. /две хиляди сто и четири лева/ без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 210,40 лв. /двеста и десет лева и четиридесет стотинки/, остават за внасяне  1 893,60 лв. (хиляда осемстотин деветдесет  и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
- 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 52,60 лв. (петдесет и два лева и шестдесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,          П/П                                                                                       
  Кмет на Община Тутракан