ЗАПОВЕД №  РД-04-1071/03.11.2023г., относно: Спечелил търг

3/11/2023
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  РД-04-1071/03.11.2023г.
 
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 20.10.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1009/20.10.2023г.
 
 
УТВЪРЖДАВАМ:
 
 
            1.Въз основа на резултатите от проведения на 20.10.2023 год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот в кв.62, УПИ III по КККР на с.Цар Самуил с площ от 3 790 кв.м., съгласно АОС №1733/01.09.2014год., при граници и съседи: УПИ – II-112, Улица о.т.30 към о.т.92, УПИ – V-116, УПИ – VII-635 и УПИ-VIII-114
2.ОПРЕДЕЛЯМ: Гьокхан Б. Ислям с постоянен адрес: с. ………., общ. …………., обл. ……….. ул. „………….. “ № с ЕГН: …………, притежаващ ЛК № ………….., изд. на ………….год. от МВР- Силистра - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот  в кв.62, УПИ III по КККР на с.Цар Самуил с площ от 3 790 кв.м., съгласно АОС №1733/01.09.2014год., при граници и съседи: УПИ – II-112, Улица о.т.30 към о.т.92, УПИ – V-116, УПИ – VII-635 и УПИ-VIII-114
           
            3.Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 25 500,00 лв. /двадесет и пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 30 600лв. с ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 2 550,00 лв. /две хиляди петстотин и петдесет лева/, остават за внасяне  28 050,00 лв. (двадесет и осем хиляди и петдесет лева) с ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
            - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 765лв. (седемстотин шестдесет и пет лева) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
           
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки) с ДДС да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.КМЕТ                            П/П
За в.и. длъжността Кмет на Община Тутракан,
съгласно Решение № 787 от Протокол № 66 от 17.10.2023г.
            на Общински съвет – гр. Тутракан