ЗАПОВЕД № РД-04-1072/03.11.2023г., относно: Спечелил търг

3/11/2023
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-1072/03.11.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол на тръжната комисия от 20.10.2023г. по чл.74, ал.1 от същата наредба, назначена със Заповед № РД-04-1010/20.10.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
1. Резултатите от проведения на 20.10.2023год., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с кадастрален №73496.8.97 /номер по предходен план 050040/ с площ от 23595 кв.м. с НТП: „Изоставена орна земя“, категория на земята VI /шеста/ Местност: „САКАРА“ по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2637/10.07.2023год., за поправка на АЧОС № 1387/20.02.2013г., при граници и съседи: 73496.6.22 и 73496.8.102; 73496.8.102; 73496.8.96; 73496.8.103; 73496.6.22 и 73496.8.98, и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
     
            Първо място: „Ем Ел Пи Ес“ АД с ЕИК: 103786278
            Второ място: „Варна Кредит Груп“ ООД с ЕИК: 201056687
                
      2. ОПРЕДЕЛЯМ: „Ем Ел Пи Ес“ АД с ЕИК: 103786278,  със седалище и адрес на управление гр. ……, общ. ……, обл. …….., ул. „………“ № …,  в качеството си на представител  Владимир Й. Колев с ЕГН: ………….., притежаващ ЛК № ……….., издадена на ………….г. от МВР-Силистра и с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „………..“ №….., чрез пълномощника си Сократ. Х. Хараламбиев с ЕГН: …………. ЛК № ……….., издадена на ……….г. от МВР-Силистра с Пълномощно № 5179 издадено на 18.10.2023г. от Емма Амзова помощник-нотариус при Анелия Николова-Раева нотариус в район РС-Тутракан с рег. №315  - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот – частна общинска собственост представляващ, земеделска земя с кадастрален №73496.8.97 /номер по предходен план 050040/ с площ от 23595 кв.м. с НТП: „Изоставена орна земя“, категория на земята VI /шеста/ Местност: „САКАРА“ по КККР на гр. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2637/10.07.2023год., за поправка на АЧОС № 1387/20.02.2013г., при граници и съседи: 73496.6.22 и 73496.8.102; 73496.8.102; 73496.8.96; 73496.8.103; 73496.6.22 и 73496.8.98
 
            3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 53 789,40 лв. /петдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 2 988,30 лв. /две хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и тридесет стотинки/, остават за внасяне  50 801,10лв. (петдесет хиляди осемстотин и един лева и десет стотинки), без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
 
 
 
 
 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 1 344,74 лв. (хиляда триста четиридесет и четири лева и седемдесет и четири  стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
           
4. След изпълнение на т.2 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.КМЕТ                 П/П
За в.и. длъжността Кмет на Община Тутракан,
съгласно Решение № 787 от Протокол № 66 от 17.10.2023г.
            на Общински съвет – гр. Тутракан