ЗАПОВЕД № РД-04-1073/03.11.2023г., относно: спечелил търг

3/11/2023
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-1073/03.11.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 24.10.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-1023/24.10.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 24.10.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с кадастрален №73496.505.50 с площ от 768 кв.м. с НТП: „За земеделски труд и отдих“, категория на земята IV (четвърта), местност: „ГОЛИШНА“ по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 1870/09.06.2015год., при граници и съседи: 73496.505.49; 73496.505.49; 73496.505.53; 73496.505.49 и път 73496.505.203
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: М. В. А. с ЕГН: …………, притежаващ ЛК № …………, изд. на ………. год. от МВР-Силистра и с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. „…………“ № …., бл. …., вх…., ет…., ап……. - за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с кадастрален №73496.505.50 с площ от 768 кв.м. с НТП: „За земеделски труд и отдих“, категория на земята IV (четвърта), местност: „ГОЛИШНА“ по КККР на гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 1870/09.06.2015год., при граници и съседи: 73496.505.49; 73496.505.49; 73496.505.53; 73496.505.49 и път 73496.505.203
 
      3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 1 196,80лв. /хиляда сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 108,80 лв. /сто и осем лева и осемдесет стотинки/, остават за внасяне  1 088,00 лв. (хиляда осемдесет и осем лева) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
- 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 29,92лв. (двадесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
                                                                
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА-ГЕОРГИЕВА-ЗАМ.КМЕТ                            П/П
За в.и. длъжността Кмет на Община Тутракан,
съгласно Решение № 787 от Протокол № 66 от 17.10.2023г.
            на Общински съвет – гр. Тутракан