З  А  П  О  В  Е  Д №: РД-04-926/27.09.2023г.

27/9/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№: РД-04-926/27.09.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 25.09.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-880/14.09.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 14.09.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 78238.50.280, с площ от 452,00 кв.м., с НТП: „Нива“, категория на земята III /трета/, местност „До селото“ по КККР на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2591/23.03.2023г. при граници и съседи: № 78238.50.457; № 78238.888.9901; № 78238.50.457.
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: - Б………. Ш…….. И………. с ЕГН:………, притежаващ ЛК №……….., изд. на………… год. от МВР-С………. и с постоянен адрес: с. Ц………., общ. Т…………, обл. С……….., ул……….. №…. за спечелил търга, на когото да се продаде, недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 78238.50.280, с площ от 452,00 кв.м., с НТП: „Нива“, категория на земята III /трета/, местност „До селото“ по КККР на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС № 2591/23.03.2023г., при граници и съседи: № 78238.50.457; № 78238.888.9901; № 78238.50.457.
 
      3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 640,00 лв. /шестстотин и четиридесет лева/ без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 64,00 лв. /шестдесет и четири лева/, остават за внасяне  576,00 лв. (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 16,00 лв. (шестнадесет лева) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА – ГЕОРГИЕВА-ЗАМ. КМЕТ                         П/П
За кмет на Община Тутракан
 съгласно Заповед РД-04-903/25.09.2023г.