З  А  П  О  В  Е  Д №: РД-04-927/27.09.2023г.

27/9/2023
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№: РД-04-927/27.09.2023г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 25.09.2023г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-04-879/14.09.2023г.
 
 
      УТВЪРЖДАВАМ:
 
            1. Въз основа на резултатите от проведения на 14.09.2023г., публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.505.338, с площ от 922,00 кв.м., с НТП: „Друг вид нива“, местност: „Голишна“ категория на земята IV /четвърта/ по плана на новообразуваните имоти одобрени със Заповед № РД-12-386/05.08.2008г., съгласно АОС № 2633/04.07.2023г., при граници и съседи: № 73496.505.330; № 73496.505.339; № 73496.505.68; № 73496.505.313; № 73496.505.71.
 
            2. ОПРЕДЕЛЯМ:  Г……….. П……… К……… с ЕГН:……….., притежаваща ЛК № ………, изд. на ………… год. от МВР-С……… и с постоянен адрес: гр. Т………, общ. Т………., обл. С………., ул………..  №…. - за спечелила търга, на която да се продаде, недвижим имот - частна общинска собственост земеделска земя с идентификатор № 73496.505.338, с площ от 922,00 кв.м., с НТП: „Друг вид нива“, местност: „Голишна“ категория на земята IV /четвърта/ по плана на новообразуваните имоти одобрени със Заповед № РД-12-386/05.08.2008г., съгласно АОС № 2633/04.07.2023г., при граници и съседи: № 73496.505.330; № 73496.505.339; № 73496.505.68; № 73496.505.313; № 73496.505.71.
 
      3. Купувачът в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена за имота в размер на 1 306,00 лв. (хиляда триста и шест лева) без ДДС, като след приспадане на внесения депозит в размер на 130,60 лв. /сто и тридесет лева и шестдесет стотинки/, остават за внасяне 1 175,40 лв. (хиляда сто седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе, както и: 
        - 2,5 % данък за придобиване по възмезден начин на имота, съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ, в размер на 32,65 лв. (тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева) да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ - АД”, клон - Русе;
 
            4. След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
 
 
 
 
 
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на Общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
 
 
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГАБРОВСКА – ГЕОРГИЕВА-ЗАМ. КМЕТ                  П/П
За кмет на Община Тутракан
 съгласно Заповед РД-04-903/25.09.2023г.