ЗАПОВЕД № РД-04-899/ 20.09.2023 г., относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с основна площ от 14,00 кв. м и спомагателна площ от 12,00 кв. м., находящо се в източното крило на първи етаж от административна сграда – „Кметство”, с. Варненци

20/9/2023
ЗАПОВЕД
 
№ РД -04-899/ 20.09.2023 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 64, ал.1-3 и чл. 23, ал.1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 760 по Протокол № 62 от 31.08.2023 г. на Общински съвет гр. Тутракан
 
 • НАРЕЖДАМ:
 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ: обособено помещение с основна площ от 14,00 кв. м и спомагателна площ от 12,00 кв. м., находящо се в източното крило на първи етаж от административна сграда – „Кметство”, с. Варненци, общ. Тутракан, кв.17, парцел – , цялата със застроена площ от 174 кв. м.по плана на с. Варненци одобрен със Заповед № 3229 / 14.06.1955 г. съгласно Акт за публична общинска собственост № 1 / 21.01.1998 г., за извършване на здравни услуги за срок от 3/три/ години2. Търгът да се проведе на 13.10.2023 г. от 9:30 часа в заседателната зала на ОбщинаТутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.
3. Начална месечна наемна цена – 23,00 лв. /Двадесет и три лева / без ДДС
4. Размер на депозита за участие в търга- 20,00 лв. /двадесет  лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16:00 часа на 12.10.2023 г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани,
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 2,30 лв. /Два лева и тридесет стотинки /
6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила,
            6.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл. 74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            7. Други тръжни условия :
            7.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 21.09.2023 г. до 16:00 часа на 12.10.2023 г.
8. До  участие в търга ще бъдат допуснати лица, регистрирани като ЛЗ, вписани в регистъра по чл.40 от ЗЛЗ или физически лица, вписани в регистъра на БЛС и/или БЗС, които заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
 2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация,
 1. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
 3. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
 4. документ, че е правоспособен лекар, включен в регистъра на БЛС и/или БЗС
 1. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
  1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
  2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
  3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
 1. До участие в търга не се допуска кандидат:
  1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
  2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор
  3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан,
 2. Краен срок за подаване на тръжни документи до 16:00 часа на 12.10.2023 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
 3. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 26.10.2023 г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ №31 при същите условия от 9:30 часа.
 4. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
 5. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 14.10.2023 г. до 16:00 часа на 25.10.2023 г.;
 6. Депозит за участие в повторния търга -20,00лв. /двадесет лева/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 14.10.2023 г. до 16:00 часа на 25.10.2023 г.
 7. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16:00 часа на 25.10.2023 г.        
 
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            Тръжна документация, както следва :
            - копие на скица на имота;
            - копие на акт за публична общинска собственост;
- проект на договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й,
Настоящата заповед се състави и подписа в два екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция „ОССД“.
           
 
 
 
 
 д-р дИМИТЪР СТЕФАНОВ   
     Кмет на Община Тутракан      П П