О Б Я В Л Е Н И Е  №16 / 05. 04. 2023 год.

5/4/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 №16 / 05. 04. 2023 год.
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че с  Решение № 673 по Протокол № 56 от 21.03.2023 год. Общински съвет Тутракан е  дадено  разрешение  за изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) към “Реконструкция и разширение на въздушна мрежа НН към ТП “Байкал“, гр. Тутракан, общ. Тутракан“(за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
Трасето дублира  съществуващо трасе от съществуващ СБС (стоманобетонен стълб)  №10, част от въздушна мрежа НН (ниско напрежение) към ТП (трансформаторен пост)  “Байкал“, гр. Тутракан до НЦ-125 №2.
Разширението на въздушната мрежа е с начало т.1- съществуващия стълб  НЦ-125 №2 – край-т.2, в посока към имота на клиента до нов СБС-250 с дължина на преминаване 28м и сервитут с обща ширина 5,5м. в т.ч. спрямо оста на електропровода-4,5м от страна на оста на пътя и 1м. от другата страна, съгласно Наредба №16/09.06.2004г.за сервитута на енергийните обекти.
Трасето преминава през поземлен имот с идентификатор 73496.8.90 в земеделска територия с Начин на трайно ползване: “Селскостопански, горски, ведомствен път“, Собственост –Публична общинска.
 
Възложител на проекта е Павлин Иванов Наков.
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
ДС/ТД