О Б Я В Л Е Н И Е  № 13 / 07.03.2023 год.

7/3/2023
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 13 / 07.03.2023 год.
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти/парцели: УПИ І-общ., УПИ ІІ-общ, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-общ., УПИ V-общ и УПИ VI-общ., дворно място съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер №1087 в кв.52 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год.“.
С ПУП-ИПРЗ се предвижда обединяване на  гореописаните УПИ в един нов УПИ, границите на който съответстват на имотните граници на  нов имот №1087, като се запазва одобрената улична регулация. Новообразуваният УПИ получава сигнатура ХІІІ-1087.
Имотите обект на изменението попадат в територия предназначена за жилищни нужди
- „За Жилищно застрояване с преобладаващо застрояване с малка височина  до (10м), означена като ( Жм)“. С проектът се променя  конкретното предназначение на новообразуваният  урегулиран поземлен имот ХІІІ-1087 от в  разновидност „Предимно производствена зона - (Пп)“ , като се спазват предвидените за нея нормативи: Плътност на застрояване – 40 - 80%, интензивност на застрояване-Кинт.1- 2,5, Плътност на озеленяване-П озел. от 20 до 40%.
 Необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на имота.
            Проекта е изработен върху действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.008.1990г. на ОбНС-Тутракан.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.